Vedtægter

Foreningens vedtægter PDF

Vedtægter

§ 1   NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED

Stk. 1

Foreningen JELLING HERITAGE er en frivillig organisation, som blev stiftet november 2015. Foreningen har til formål at fremme kendskabet til Jelling til gavn for det lokale civilsamfund,  institutioner og erhvervsliv. Foreningens fokus er at udvikle Jelling lokalsamfund med respekt for byens unikke kulturhistoriske arv, og såvidt muligt at udbrede national og international kendskab til Jelling. Det er foreningens formål at støtte kulturinitiativer fx teater, musik og kunst, der skaber ny udvikling, ny viden og nye kompetencer itil Jelling og Danmark.

Stk. 2

Foreningens logo må kun anvendes efter godkendelse af foreningens bestyrelse.

Stk. 3

JELLING HERITAGE hjemsted er Vejle Kommune.

§ 2    MEDLEMMER

Stk. 1

Som aktivt medlem af JELLING HERITAGE kan optages enhver myndig person, der ønsker at medvirke til opfyldelse af foreningens formål. Indmeldelse skal ske skriftligt på indmeldelsesblanket eller via e-mail til foreningen.

Stk. 2

Indmeldelse er bindende for et år.

 • 3 OPTAGELSESBETINGELSER OG EKSKLUSION

  Stk. 1.

Som udgangspunkt kan alle blive medlem af JELLING HERITAGE medmindre de har en baggrund eller en overbevisning, som strider imod det, som foreningen arbejder for.

Stk. 2.

Hvis et medlem er i økonomisk restance til foreningen i mere end et halvt år, kan medlemmet ekskluderes, men kan til enhver tid melde sig ind på ny.

§ 4   GENERALFORSAMLING

Stk. 1

Generalforsamlingen er JELLING HERITAGE øverste myndighed i alle anliggender.

Stk. 2

Adgang til generalforsamlingen har foreningens medlemmer samt hvem bestyrelsen måtte indbyde. Stemmeret ved generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der har været medlem i mindst tre måneder, og som ikke er i restance.

Stk. 3

Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Undtaget herfra er spørgsmål om eksklusion, vedtægtsændringer og foreningens opløsning, hvortil der skal være 2/3 flertal. Ingen kan som befuldmægtiget på generalforsamlingen repræsentere mere end ét andet medlem.

Stk. 4

Såfremt blot ét tilstedeværende medlem ønsker det, kan vedkommende ved personvalg eller afgørelser om eksklusion forlange skriftlig afstemning.

 • 5 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1

Der afholdes ordinær generalforsamling én gang om året.

Stk. 2

Der indkaldes til generalforsamling minimum 30 dage før via e-mail direkte til foreningens medlemmer. Dagsorden til ordinær generalforsamling udsendes med indkaldelse.

Stk. 3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen – minimum 3
 7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 8. Valg af revisor og revisorsuppleant
 9. Eventuelt

Stk. 4

Referatet af generalforsamlingen godkendes af bestyrelsen.

§ 6    EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stk. 1


En ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, hvis 3 bestyrelsesmedlemmer ønsker det, men den kan også indkaldes af 3/5 medlemmer i foreningen. Der skal begæres skriftligt om ekstraordinær generalforsamling, og det skal ske med en motiveret dagsorden.

Stk. 2

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes tidligst 3 uger og senest 5 uger efter at være fremsat over for bestyrelsen.

Stk. 3

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske minimum 14 dage før via e-mail direkte til alle foreningens medlemmer. Indkaldelsen skal indeholde dagsorden med minimum punkterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Indkomne forslag
 4. Eventuelt

§ 7   BESTYRELSEN

Stk. 1

Bestyrelsen mødes mindst 2 gange årligt.

Stk. 2

Bestyrelsen udpeger selv rollerne som formand, næstformand, kasserer og sekretær.

Stk. 3

En af generalforsamlingen valgt suppleant kan indtræde som fuldgyldigt medlem i stedet for et valgt medlem såfremt:

 • Det valgte medlem melder sig ud af foreningen
 • Det valgte medlem tilkendegiver at det ønsker at forlade bestyrelsen
 • At formanden godtgør at medlemmet er i varigt forfald
 • I tilfælde af et bestyrelsesmedlems varige forfald indtræder suppleanten i dennes sted i resten af det afgående medlems valgperiode.

I praksis sker udskiftningen ved et bestyrelsesmøde, under punktet formandens orientering, og er gyldigt fra beslutningen er truffet. Hvis flere suppleanter er til rådighed tildeles pladsen af den siddende bestyrelse efter forhandling.

Stk. 4

Bestyrelsens suppleanter opfordres til at indgå aktivt i bestyrelsesarbejdet og deltage i møderne, omend de ikke har mødepligt. Suppleanter har møderet til men ikke stemmeret på foreningens bestyrelsesmøder. Suppleanter får tilsendt indkaldelse til, dagsorden for og referat af bestyrelsesmøderne.

Stk. 5

Bestyrelsen kan nedsætte nødvendige udvalg til varetagelse af løbende eller enkeltstående opgaver. Det tilstræbes, at repræsentanter fra udvalg der omfatter foreningens største projekter er repræsenteret i bestyrelsen, dog uden stemmeret.

Stk. 6

Bestyrelsen kan vælge at supplere med op til to eksterne bestyrelsesmedlemmer, som kan bidrage med nyttig viden til den eksisterende bestyrelse. Eksterne medlemmer af bestyrelsen har ikke stemmeret.

§ 8   Bestyrelsens beslutningsdygtighed

Stk. 1

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. De vedtagne beslutninger og foretagne handlinger forpligter foreningen i henhold til vedtægterne.

Stk. 2

Bestyrelsen består af minimum 3 medlemmer, der konstituerer sig selv inden 14 dage efter generalforsamlingen.

 

Stk. 3

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når formanden samt mindst to medlemmer er til stede. Der føres protokol over bestyrelsens beslutninger.

 

 • 9 Forretningsorden

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden.

Stk. 2

Ved økonomiske dispositioner ud over den daglige drift kræves underskrift af såvel formand som kasserer.

Stk. 3

Bestyrelsen fastsætter her ud over selv sin forretningsorden.

 • 10 Regnskab

Stk. 1

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar – 31. december. Bestyrelsen skal inden den 15. november afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 30. september til revisoren. Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisors påtegning og underskrift. Driftsregnskab og status udsendes til foreningens medlemmer sammen med indkaldelsen til den ordinære generalforsamling.

Stk. 2

Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

 • 11 Formue

Stk. 1

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk. 2

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Stk. 3

Ved foreningens opløsning må ingen af foreningens midler tilfalde menige eller bestyrelsesmedlemmer. Evt. formue skal bruges til kulturelle, almennyttige formål i Vejle Kommune, efter generalforsamlingens beslutning.

 • 12 Ændring af vedtægter

Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.


Foreningens vedtægter PDF